WP8 Uvedba COLILERT in ENTEROLERT metode

Opis izvajanja aktivnosti

Uvedba COLILERT in ENTEROLERT metode za hitro mikrobiološko testiranje vod

Aktivnosti je v celoti izvajal NLZOH Nova Gorica, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja in Oddelek za okolje in zdravje.

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja. Pri vsakem srečanju z vodo se moramo zavedati, da je njena trenutna funkcija le del kroženja vode v naravi.

Zaradi najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Pri obravnavi mikrobiološke kakovosti pitne vode predstavlja največje tveganje za zdravje ljudi fekalno onesnaženje pitne vode, ki ga dokazujemo s prisotnostjo bakterij indikatorjev fekalnega onesnaženja: E. coliin enterokokov.

Na Oddelku za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica smo zaradi hitrejše diagnostike v primeru ogroženosti virov pitne vode v izrednih dogodkih in razmerah uvedli dve hitri metodi –Colilert in Enterolert in ju primerjali z že uvedenima standardnima metodama.

V okviru delovnega sklopa 8 smo mikrobiološko pregledali 38 vzorcev nekloriranih pitnih vod in 31 vzorcev površinskih vod (reke, potoki). Pri vseh vzorcih smo določali E. coli in koliformne bakterije s hitro in referenčno metodo ter enterokoke s hitro in referenčno metodo. Metode smo primerjali v skladu s standardom, ki določa primerljivost med mikrobiološkimi metodami.

Z običajnimi – referenčnimi mikrobiološkimi metodami dobimo rezultate približno v 3 do 5 dneh. S hitrimi metodami so rezultati znani v 18 do 24 urah, kar bistveno prispeva k hitrejšemu ukrepanju in odzivanju v primeru ogroženosti virov pitne vode ter zdravju uporabnikov.

Hitri metodi temeljita na rasti iskanega mikroorganizma v tekočem gojišču in izračunu najbolj verjetnega števila mikroorganizmov z uporabo referenčnih MPN tabel. Določitev iskanega mikroorganizma temelji na ekspresiji specifičnih bakterijskih encimov. Potrjevanje rezultatov je odvisno od vrste vode in namena preiskave. V rutinskih preiskavah ni potrebno potrjevati pozitivnih luknjic. Metoda je uporabna za vse tipe vod, razen za morske vode.

Metoda membranske filtracije je najbolj razširjena referenčna metoda za rutinsko določanje prisotnosti in števila iskanega mikroorganizma. Temelji na filtraciji vzorca vode in inkubaciji filtra z uporabo selektivnega gojišča. Določanje iskanega mikroorganizma temelji na specifični encimski aktivnosti. Metoda je uporabna za dezinficirane vode in vode z nizkim številom mikroorganizmov.

Uvedba COLILERT in ENTEROLERT metode je nujna za hitro odzivanje in aktivnosti NLZOH Nova Gorica v izrednih razmerah.

Več v priponki:

Algoritem ukrepanja Uvedba COLILERT in ENTEROLERT METODE

Galerija slik

Viri slik: Arhiv ZZV Nova Gorica, Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo; 2013